Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Trend Home & Garden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Trend Home & Garden: de onderneming die via de website www.trendhomeandgarden.nl tuinmeubels, hangstoelen en marmeren tafels verkoopt.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Trend Home & Garden.

1.3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Trend Home & Garden en de Klant betreffende de koop en verkoop van tuinmeubels, hangstoelen en/of marmeren tafels.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Trend Home & Garden.

2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Trend Home & Garden zijn bevestigd.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Trend Home & Garden zijn vrijblijvend en geldig gedurende een termijn van 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.2. Trend Home & Garden is niet gebonden aan haar aanbiedingen en offertes indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 – Prijzen

4.1. Alle prijzen van Trend Home & Garden zijn in euro's en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

4.2. Trend Home & Garden behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar producten en diensten te wijzigen. Gewijzigde prijzen gelden vanaf het moment van wijziging.

Artikel 5 – Levering

5.1. Levering van producten vindt plaats op het door de Klant opgegeven adres.

5.2. Trend Home & Garden streeft ernaar om de producten binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren. Indien de levering vertraging oploopt, wordt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

5.3. De Klant dient de producten direct na ontvangst te controleren op gebreken. Indien er sprake is van gebreken, dient de Klant dit binnen 48 uur na ontvangst te melden bij Trend Home & Garden.

Artikel 6 – Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

6.2. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en is Trend Home & Garden gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1. Trend Home & Garden behoudt zich het eigendom voor van de geleverde producten totdat de Klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen

Login

Wachtwoord vergeten?

Heb je nog geen account?
Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.